Nieuwsbrieven‎ > ‎

Nieuwsbrief 01 - 2002

Nieuwsbrief no. 1, juni 2002


Netwerkconferentie trok 100 deelnemers


De eerste conferentie van ISPS Netwerk Nederland-Vlaanderen werd op 14 maart j.l gehouden op het terrein van De Grote Beek, onderdeel van de GGZ Eindhoven en de Kempen in Eindhoven. Zestig deelnemers uit Vlaanderen en veertig uit Nederland volgden zes lezingen en twee diskussie-bijeenkomsten naar keuze over een van de onderwerpen van de lezingen. De sfeer van de diskussie was, zoals die van de hele dag geanimeerd. Vertegenwoordigers uit veel instituten uit Belgie en Nederland konden elkaar treffen, ervaringen uitwisselen en kontakten aanknopen en van die mogelijkheid werd druk gebruik gemaakt. Het doel lijkt dan ook gehaald te zijn: een eerste vergadering van aktieven op het gebied van psychotherapie en psychologische behandelwijzen bij psychosen in Nederland en Vlaanderen met het oog op het ontwikkelen van een netwerk. Er bleek een interessant verschil in benadering tussen vlamingen en nederlanders: de eersten meer beschouwend-filosofisch, de laatsten vooral pragmatisch. Het zijn twee benaderingen, die elkaar goed lijken te kunnen aanvullen.
Deelnemers aan de conferentie krijgen de samenvatting van de lezingen en de diskussies thuisgestuurd. Overige belangstellenden kunnen na storting van --- op rekening --- toegestuurd krijgen. De lezingen zullen in het najaar gebundeld worden in de eerste publicatie van ISPS Netwerk Nederland-Vlaanderen.
Volgend jaar zal een tweede Netwerkconferentie gehouden worden in Vlaanderen. De eerste aanzet tot de voorbereiding daarvan zal ter hand worden genomen door dezelfde groep, die de eerste Netwerkconferentie heeft voorbereid. Leden uit Vlaanderen, die zich hierbij aan willen sluiten, kunnen zich opgeven bij het Secretariaat Vlaanderen (zie verder). Datum, plaats en invulling zullen in de tweede Nieuwsbrief bekend worden gemaakt, die aan het eind van dit jaar zal verschijnen en aan leden van het Netwerk wordt toegestuurd.


THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR THE PSYCHOLOGICAL TREATMENTS OF THE SCHIZOPHRENIAS AND OTHER PSYCHOSES: introduktie


Al sinds de vijftiger jaren organiseerde een groep van psychiaters en psychotherapeuten, onder wie Lidz, Fleck en Benedetti, elke drie jaar het International Symposium for the Psychological Treatments of the Schizophrenias and Other Psychoses.
Tijdens het Symposium van 1997 in Londen werd de gelijkluidende International Society for the Psychological Teatments of the Schizophrenias and Other Psychoses (ISPS) opgericht. De vereniging heeft tot doel het bevorderen van verbale en non-verbale psychologische behandelwijzen voor mensen met een psychotische stoornis. Zij tracht dit te verwezenlijken door het stimuleren en faciliteren van wetenschappelijk onderzoek, het ontwikkelen van specifieke behandelprogramma’s en het opzetten van trainingen, alsmede het implementeren hiervan in het beleid van organisaties en overheden.
ISPS werkt als een "global network" voor mensen die beschikken over specifieke kennis en vaardigheden en die als zodanig aansluiting zoeken bij andere deskundigen op het gebied van de psychosen-behandeling. De ISPS richt zich aldus evenzeer tot de individuele praktijkbeoefenaars als tot instituten zoals de Wereld-Gezondheids-Organisatie van de VN.
Binnen het global network zijn alle vooraanstaande deskundigen op het gebied van psychotherapie bij psychosen aktief, onder wie Yrjo Alanen, Johan Cullberg, Brian Martindale, Thomas McGlashan, Patrick McGorry, Julian Leff en Max Birchwood. Binnen het netwerk is een schat aan deskundigheid en behandel- en onderzoekservaring opgebouwd. In een aantal landen zijn behandelprogramma's ontworpen, waarmee al decennia lang ervaring is opgedaan waarvan de resulaten uitgebreid onderzocht zijn. Zo is evidence-based medicine ontwikkeld en geevalueerd naar de wetenschappelijke standaarden van deze tijd. Daaruit is duidelijk geworden, dat psychotherapeutische behandelvormen een onmisbaar onderdeel zijn van zorgprogramma's voor psychotische stoornissen.
Op 13 maart j.l. is het in navolging van andere landen en regio’s ook in de Lage Landen gekomen tot de vorming van een regionale afdeling: het ISPS-Netwerk Nederland-Vlaanderen. Wat in 1997 begon als een informele vier-maandelijkse bijeenkomst van psychiaters en psychotherapeuten rond het onderwerp psychotherapie en psychose, is nu een officiële vereniging geworden van vakgenoten uit Vlaanderen en Nederland. De doelstellingen zijn dezelfde als die van de moedervereniging, zij het dat de vereniging zich richt op activiteiten binnen de regio. Daarnaast functioneert zij als intermediair tussen de individuele leden en de internationale moedervereniging.
Het idee is een netwerk te vormen voor het nederlandse taalgebied, waarin in de eerste plaats professionals, die aktief zijn op het gebied van psychotherapie en andere psychologische behandelvormen bij psychosen elkaar kunnen vinden om gebruik te maken van elkaars ervaringen, kennis en deskundigheid. Dat kan gebieden beslaan als behandelprogramma's, theorie, onderzoek, opleiding, kwaliteitsprogramma's en inter- en supervisie.
Het netwerk opereert juridisch als informele vereniging onder de nederlandse wet. De eerste twee jaar zullen gebruikt worden voor nadere kennismaking tussen de leden onderling en voor verdere orientatie op de doelstellingen en de defintieve organisatievorm. In de statuten van het netwerk is bepaald, dat binnen twee jaar definitieve statuten worden voorbereid, die dan ter vaststelling aan de Algemene Ledenvergadering worden voorgelegd. Dan zal ook een kandidaat-bestuur ter verkiezing door de Algemene Ledenvergadering door het voorlopig bestuur worden voorgedragen, waarvoor op de gebruikelijke manier tegenkandidaten kunnen worden genomineerd.
Het lidmaatschap staat open voor professionals die werkzaam zijn in de geestelijke gezondheidszorg en in het bezit zijn van een BIG-registratie. Anderen, die de doelstellingen van de vereniging een warm hart toedragen, kunnen ondersteunend lid worden, zoals (ex-)cliënten en hun familieleden. Het lidmaatschap biedt recht op deelname aan de activiteiten van de vereniging, korting op de prijs voor deelname aan symposia en dergelijke en toezending van de ledenbrief. Leden van de vereniging zijn automatisch lid van The International Society, en profiteren daardoor van de kortingen die gelden bij deelname aan conferenties, inclusief het drie-jaarlijkse Symposium, en ontvangen tevens twee maal per jaar de Newsletter.


Bericht van het bestuur


Het voorlopig bestuur van ISPS Netwerk Nederland-Vlaanderen heeft de ruime opkomst en de enthousiaste sfeer op de Netwerkconferentie in Eindhoven opgevat als een bevestiging van haar idee, dat in Nederland en Vlaanderen behoefte is aan gerichte aktiviteiten op het gebied van psychotherapie bij psychosen door en voor de professionals, die op dit terrein aktief zijn. Enerzijds biedt dat de mogelijkheid kennis te nemen van het gedachtengoed, dat in de loop van bijna vijf decennia op het gebied van psychotherapie bij psychosen is ontwikkeld, dat in de praktijk zijn betekenis heeft bewezen. Anderzijds is het goed, dat datgene, wat op dit gebied in de lage landen al wordt gedaan binnen de beide stelsels voor gezondheidszorg, uitgewisseld wordt. Zo kan iedere aktieve professional op de hoogte komen van wat elders gebeurt.
In de eerste plaats zal het bestuur de aktiviteiten realiseren, die in de bovenstaande introduktie van ISPS zijn genoemd. Ten aanzien van het ontwikkelen van het Netwerk Nederland-Vlaanderen ziet het bestuur haar rol vooral als stimulerend, faciliterend en coordinerend. Initiatieven zullen vooral moeten komen van de leden, immers: het netwerk, dat bent u! Het spreekt voor zich, dat het bestuur open staat voor alle ideeen en initiatieven, die u op het gebied van psychotherapie bij psychosen naar voren wilt brengen. Het zal deze graag ondersteunen.
Een belangrijke aktiviteit is het onderhouden van d ekontakten met ISPS. Sinds 1997 is het aantal regionale netwerken aanzienlijk gegroeid. Met name in Europa zijn naast ons netwerk intussen in 13 landen en regio's groepen gevormd: Bulgarije, Tsjechie, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Groot-Brittanie, Noorwegen, Polen, Rusland en Stavastapol, Spanje en Portugal en tenslotte Zweden. Tijdens de derde International Early Psychosis Conference, die van 25 tot en met 28 september gehouden zal worden in Kopenhagen, zal een bijeenkomst plaats vinden voor overleg tussen afgevaardigden van deze groepen en het International Executive Committee van ISPS.
Het bestuur bestaat vooralsnog uit vijf leden:
Jan Leijten, zelfstandig gevestigd psychiater in Amsterdam, voorzitter. E-mail: leijten.j@wolmail.nl.
Jos de Kroon, psychiater, A-opleider Psychiatrie, GGZ Eindhoven en de Kempen, Eindhoven, algemeen secretaris en secretaris Nederland.
Margreet de Pater-Zijlstra, psychiater, Opleider Sociale Psychiatrie, Altrecht in Zeist, penningmeester.
Ludi van Bouwel, psychiater, Universitair Centrum St. Jozef, Kortenberg, secretaris Vlaanderen.
Dirk de Wachter, psychiater, Universitair Centrum St. Jozef, Kortenberg, lid.
 

Bijzondere belangstelling voor een bepaalde richting?

Geachte [aanstaande] ISPS-leden,

Op allerlei momenten op vergaderingen en op de conferentie merken we dat er een levendige diskussie uitbarst over wat nu belangrijk en essentieel is bij de behandeling voor mensen met [een vatbaarheid voor] een psychose, tussen collega’s van soms geheel verschillende richtigen. De ISPS heeft dit niet voor niets als een van haar doelstellingen.
Wanneer echter die diskussie incidenteel is loopt ze gevaar weer te verdwijnen. Daarom willen we het meer structureel maken. Hoe? Door rondom verschillende methodieken groepen te vormen. Groepen van collega’s die b.v. met elkaar casussen bespreken, met elkaar artikelen lezen, mee helpen een onderdeel van een volgend ISPScongres voor te bereiden …… Doel: verdiepen van de methode, vergaren van onderzoek, onderzoeksvragen stellen. Op de lange termijn een netwerk van trainers vormen misschien. We willen dit organiseren door een lijst te maken van belangstellenden en die weer naar al die belangstellenden toe te sturen. ISPS-leden kunnen dan zelf het initiatief nemen om een groep te organiseren. Marlieke de Jonghe heeft mij al verteld dat ze gaarne met Dick Corstens in een groep wil zitten. De analitici onder ons hebben al eigen intervisiegroepen, dus voor hen zijn ISPS groepen minder noodzakelijk. Ikzelf zou gaarne een groep van Belgen en Nederlanders starten over gezinsbegeleiding.
Iedereen die aan een groep wil deelnemen en lid is of wordt van de ISPS kan zich opgeven bij mij, via onderstaand strookje. Sturen of mailen naar:

Margreet de Pater
Bestuurslid ISPS-netwerk Nederland-Vlaanderen
m.a.de.paterzijlstra@freeler.nl
Buitenwatersloot 120
2613 SV Delftnaam:
adres:
werkadres:
telefoon:
E-mail:
Groep over:
___________________________________________________


Evidence-based-medicine van ISPS


De vele richtingen en projekten die binnen ISPS de afgelopen decennia (verder) zijn ontwikkeld worden aan de hand van wetenschappelijk onderzoek op het betreffende gebied uiteengezet in het eerste onder auspicieeen van ISPS gepubliceerde boek: "Psychosis, psychological appraoches and their effectiveness". De prijs is 25,00 engelse ponden. Het kan besteld worden bij: Book Sales, Royal College of Psychiatrists, 17 Belgrave Square, London SW1X 8PG, tel. +44 (0) 20 7235 2351, extension 146. Fax: +44 (0) 20 7245 1231. Betaling per credit-card is mogelijk via de telefoon.

Psychosis, psychological appraoches and their effectiveness.
Martindale, Bateman, Crowe & Margison, editors.
Gaskell, London 2000
ISBN 1-901242-49-8


Agenda


3rd International Conference on Early Psychosis "A bridge to the future", Kopenhagen, 25-28 september 2002.
Informatie: iepa@vicnet.net.au.

14th  International Symposium for the Psychological Treatments of the Schizophrenia's and other Psychoses, 22 - 25 september, Melbourne.
Informatie: www.isps.org.

Tweede Netwerkconferentie ISPS-Netwerk Nederland-Vlaanderen; titel, datum in 2003 en plaats in Vlaanderen nader te bepalen.